رزرو هتل در مشهد

 

 • تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۹ | کد خبر : 11720
 • اعزام زائران به حج تمتع در سال ۹۵

  به گزارش وعده صادق، حسن فعال امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت درباره اعزام زائران به حج تمتع اظهار کرد: حج یک فریضه و واجب شرعی است.

  وی افزود: بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج و زیارت طبق وظیفه قانونی خود برای حج تمتع در سال ۹۵ برنامه‌ریزی کرده و اقدام‌های خود را در جدول زمان‌بندی شده برای تحقق ادامه می‌دهد.

  مدیر حج و زیارت گیلان به قطع رابطه یک‌طرفه روابط سیاسی عربستان با ایران اشاره کرد و گفت: با وجود این قطع رابطه، برنامه‌ریزی درباره حج تمتع انجام می‌شود زیرا سفر حج واجب شرعی است.

  وی از تشرف زائران به حج تمتع در سال ۹۵ خبر داد و تصریح کرد: مرحله نخست این حج در ۲۰ خرداد ماه سال ۹۵ انجام می‌شود.

  فعال از تمام دارندگان ﻗﺒﻮض ودﯾﻌﻪ‌ﮔﺬاری خواست از ساعت هشت صبح سه‌شنبه ۱۱ اسفند ماه جاری تا ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری ۲۵ اسفند ماه جاری با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﻗﺒﻮض ودﯾﻌﻪ‌ﮔﺬاری به همراه شناسنامه و کارت ملی ﺑﻪ ﻫﺮ کدام از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان بخشی از هزینه سفر خود را به مقدار ۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل به ﺼﻮرت ﻋﻠﯽ‌اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ واریز کرده و رسید بگیرند.

  وی با اشاره به اینکه ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روز ﺷﻤﺎر ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺒﻠﻎ مذکور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد زائر اﻗﺪام می‌کند، یادآور شد: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای نهایی کردن اﺟﺎره ﻫﺘﻞ‌ﻫﺎ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﺪارﮐﺎت، ﺗﻐﺬﯾﻪ و …. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﺮﺧﻼف روﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر به صورت ﻋﻠﯽ‌اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ می‌شود.

  این مسئول متذکر شد: هزینه نهایی ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﮐﺎروان‌ﻫﺎ و ﮔﺮوه‌ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻫﻔﺘﻪ نخست اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه سال ۹۵ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ دوم اعلام می‌شود.

  وی اﻧﺠﺎم ﺣﺞ در ﺳﺎل ۹۵ را منوط به امضای ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﯾﺎرت و وزارت ﺣﺞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮوط ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ، ﺷﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺠﺎج اﯾﺮاﻧﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در ﻃﻮل ﻣﻮﺳﻢ حج است.

  :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

 • برچسب ها : , , ,
 •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  آخرین اخبار