معرفی چند سنت نیک رسول خدا

0 0

سیرت پیامبر

کتب شریف خصال: امام کاظم (ع) که فرمود: پنج سنت در سر باشند و پنج در تن اما آنچه‏

در سر باشند: مسواک زدن و موى سبیل چیدن و موى سر را دو تا کردن و مضمضه است و استنشاق و اما آنچه در تن باشند: ختنه است و چیدن موى زهار و کندن موى زیر دو بغل و چیدن ناخنها و استنجاء (مضمضه گرداندن آب در دهان و استنشاق کشیدن آب در بینى و استنجاء شستن مقعد با آب مترجم).
اما روشهاى حنیفى که خدا عز و جل به پیغمبرش فرمود (۱۲۵ سوره النساء) و پیروى باش ملت ابراهیم” که پاک است” ده سنت باشند پنج در سر و پنج در تن و مانند همان را آورده: ۲- همان: تا رسول خدا (ص) که فرمود: پنج از فطرتند: چیدن ناخن گرفتن، سبیل و کندن موى زیر بغل و ستردن موى زهار، بریدن دول.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.