کد خبر : 13022
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۱
199 مشترک

اندرزهاى خداى عزوجل در قرآن مجید

اندرزهاى خداى عزوجل در قرآن مجید

نصیحت ها و پند های پروردگار در قرآن

اندرزهاى خداى عز و جل در قرآن مجید
آیات:
(۲) سوره نساء- و براستى سفارش کردیم کسانى را که پیش از شما کتاب داده شدند و شما را که همانا بپرهیزید خدا را و اگر کافر شوید همانا براى خداست آنچه که در آسمانها و زمینهاست و خدا بى‏نیاز و ستوده است- آیه ۱۳۱٫
و براى خداست آنچه که در آسمانها و در زمین است و کافیست خدا را کارگذارى آیه ۱۳۲٫
اگر خواهد ببرد شما را اى گروه مردمان و بیاورد دیگران را و خدا بر آن توانا است – آیه ۱۳۳٫
و کسى که بخواهد پاداش دنیا را پس در پیش خداست پاداش دنیا و آخرت و خدا شنوا و بینا باشد- آیه ۱۳۴٫
(۳) سوره انعام- بگو او است قادر بر اینکه برانگیزد بر شما عذابى از فراز

سرتان و از زیر پایتان یا بهم اندازدتان گروه‏هائى غیر هم آهنگ و ببرخى از شما بچشاند آسیب برخى را: بنگر چگونه میگردانیم آیات را، باشد که ایشان بفهمند- آیه ۶۶٫
و خداى سبحان فرموده: و پروردگارت بى‏نیاز و صاحب رحمت است اگر بخواهد میبرد و جانشین میگرداند بعد از شما آنچه را که بخواهد همان طور که شما را بوجود آورد و از فرزندان جمعى دیگر- آیه ۱۳۴٫
همانا آنچه را که وعده داده شده‏اید آینده است و نیستید شما عاجزکنندگان- آیه ۱۳۵٫
بگو اى قوم کار کنید باندازه‏ى قدرت‏تان همانا من عمل‏کننده‏ام پس بزودى میدانید کسى که مر او را میباشد سرانجام آن سراى، همانا ستمگران رستگار نمى- شوند- آیه ۱۳۶٫
(۱) سوره اعراف- و چه بسا از قریه‏اى که اهلش را نابود کردیم پس عذاب ما بآن قریه آمد شب هنگام یا نیم روز، بودند خفتگان پس نبود در خواستشان وقتى که ایشان را عذاب آمد مگر اینکه گفتند ما ستمگرانیم.
(۲) سوره توبه- و بگو انجام دهید بزودى خدا و رسول و مؤمنان کردار شما را مى‏بینند و بزودى برگردید بسوى خداى داناى نهان و آشکار، سپس آگاه کند شما را بآنچه که شما انجام میدهید- آیه ۱۶۰٫
(۳) سوره یونس- و براستى نابود کردیم مردمان را پیش از شما چون ستم کردند و آمد ایشان را فرستادگان خدا با معجزات و نبودند که ایمان بیاورند چنین کیفر دهیم گروه گناهکار را بعد قرار دادیم شما را جانشینان در زمین از بعد ایشان تا به بینیم چگونه عمل میکنید- آیه ۱۵٫
و خدا میخواند بسوى سراى خود که بهشت است و راهنمائى میکند هر کس را که بخواهد بسوى راه راست تا میرسد بگفتارش که مى‏فرماید: و یا مى‏نمائیم بر تو برخى از آنچه (عذاب) را که وعده میدهیم ایشان را یا ترا مى‏میرانیم (پیش از

آن) پس بسوى ماست بازگشت اینان آنگاه خدا گواه است (و جزا خواهد داد ایشان را) بر کردارشان- آیه ۴۷٫
و براى هر جمعیتى رسولى است پس چون رسولشان آمد (و آنان مخالفت کردند) حکم شود میانشان، بعدالت و دادگرى و با ایشان بستم رفتار نخواهد شد- آیه ۴۸٫
تا گفته‏ى خداى تعالى که مى‏فرماید، بگو بدیشان که بمن بگوئید اگر عذاب خدا شما را همه شب یا هنگام روز بیاید چه خواهید کرد چرا آنقدر عجله مى‏نمایند گنهکاران در رسیدن عذاب- آیه ۵۳٫
آیا پس از آنکه عذاب بوقوع پیوست اینک ایمان خواهید آورد در صورتى که خودتان بدان شتاب میکردید- آیه ۵۴٫
پس گفته مى‏شود بآن که ستم کردند بچشید عذاب جاوید را آیا پاداشى داده مى‏شوید جز بدان چه براى خود کسب کردید- آیه ۵۵٫
تا گفتارش که مى‏فرماید: و نباشى تو در کارى و نخوانى از آن هیچ از قرآن و هیچ کارى نکنید مگر اینکه ما بر آن براى شما گواه باشیم هنگامى که آن کار را شروع میکنید و پنهان نمیماند از پروردگارت باندازه ذرّه در زمین و نه در آسمان و نه در کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر در کتابیست روشن- آیه ۶۲٫
و ثابت و پا برجا میکند خداوند حق را بسخنانش و اگر چه ناخوش دارند گناهکاران- آیه ۸۳٫
(۱) سوره هود- این از خبرهاى قریه‏هاست که مى‏خوانیم آن را بر تو بعضى از آنها اکنون پا برجا و برخى درویده شده- آیه ۱۰۳٫
و ما ایشان را ستم نکردیم بلکه آنان بر نفسهاى خود ستم کردند پس کفایت نکرد از ایشان خدایانشان که غیر از خدا میخواندند از هیچ چیز آن هنگام که فرمان پروردگارت آمد و نیفزود ایشان را جز نابودى- آیه ۱۰۴٫
و این چنین است گرفتن پروردگارت آن زمان که (بعذاب) بگیرد مردمى را که آنها ستمگر بودند همانا گرفتن او دردناک و سخت است، همانا در آن مسلم‏

نشانه‏ایست براى کسى که از عذاب آخرت ترسیده این روزیست که براى آن مردم گرد آیند و این روزیست که دیده شود- آیه ۱۰۶٫
واپس نمیاندازیم مگر براى مدت معینى- آیه ۱۰۷٫
روزى بیاید که هیچ نفسى سخن نمیگوید مگر باجازه‏ى خدا پس بعضى از مردم بدبخت و برخى خوشبخت باشند- آیه ۱۰۸٫
سپس آنان که بدبخت شدند پس در آتشند مر ایشان را فریاد سخت و ناله است- آیه ۱۰۹٫
در آتش جاویدانند تا زمانى که زمین و آسمانها بجاست مگر آنچه که خواست پروردگار تو است، همانا پروردگارت انجام دهنده است آنچه را که بخواهد- آیه ۱۱۰٫
امّا آنان که خوشبختند پس در بهشت جاویدانند تا زمانى که آسمانها و زمین بجاست مگر آنچه را که پروردگارت خواسته بخششى غیر مقطوع است- آیه ۱۱۱٫
تا گفته‏ى خداى تعالى که مى‏فرماید: و همانا همه را بایشان تمام خواهد داد پروردگارت پاداش کردارشان را، همانا خدا آگاهست بکردارى که انجام مى‏دهند- آیه ۱۱۴٫
پا برجا باش در مأموریت خود و کسى که با تو برگشت و باید سرکشى نکنى که همانا خدا بیناست بآنچه که انجام میدهید- آیه ۱۱۵٫
(۱) سوره رعد- بگو کیست خداى آسمانها و زمین؟ بگو خداست، بگو اختیار کردید غیر او دوستانى که مالک نفع و ضررى نیستند، بگو آیا بینا و نابینا یکسانند یا نه تاریک و روشنى یکسانند؟ یا قرار داده‏اند براى خدا انبازانى که آفریدند مانند آفریدن خدا، سپس شباهت رساند بر ایشان آفریدگان، بگو خدا آفریننده هر چیز و او یکتا و مسلط است- آیه ۱۸٫
فرو فرستاد از آسمان آب را پس روان‏شد رودخانه‏ها از آن آب باندازه‏ى‏

خود پس برداشت این آب روان کف بلند را و از آنچه مى‏افروزند بر آن در آتش از براى جستجوى پیرایه یا سرمایه‏ى زندگى کفى را مانند آن، همچنین مثل مى‏زند خدا حق و باطل را، امّا کف پس میبرد انداخته شده را و اما آنچه که بهره میدهد مردم را پس درنگ مى‏کند در زمین خداوند چنین مثلها را میزند براى آنان که اجابت کردند براى پروردگارشان نیکى‏ها را و آنان که اجابت نکردند مر خدا را و اگر همانا بر ایشان باشد تمام آنچه که در زمین است و مانند آن با آنچه در زمین است همانا فدا دهند بآن، بر ایشان است بدى حساب و جایگاهشان دوزخ است و بد قرارگاهیست دوزخ- آیه ۱۹٫
آیا پس آنکه مى‏داند که همانا بسوى تو فرستاده شده از طرف پروردگارت که حق است، مانند کسى است که او کور است همانا یادآور مى‏شوند صاحبان خردها- آیه ۲۰٫
(۱) سوره ابراهیم- و براستى فرستادیم موسى را با آیات خودمان که بیرون آور امتت را از تاریکى‏ها بسوى روشنى و اندرز بده ایشان را بروزهاى خدا همانا در آن نشانه‏هائیست از براى هر صبرکننده و شکرگزارى- آیه ۶٫
گفتند پیامبرانشان آیا در خدا شکى است که پدید آورنده‏ى آسمانها و زمین است و شما را مى‏خواند که برایتان بیامرزد گناهانتان را و تأخیر میاندازد شما را تا زمان مرگتان که نام برده شده- آیه ۱۲٫
آیا نمیدانى که خداوند آسمانها و زمین را آفریده براستى، اگر بخواهد ببرد شما را و بیاورد آفریدگان تازه‏اى و این کار بر خدا دشوار نیست- آیه ۲۴٫
و البته خدا را بى‏خبر مپندار از آنچه که ستمکاران انجام مى‏دهند همانا آنان را باز پس مى‏اندازیم براى روزى که گشاده میماند در آن روز دیده‏ها شتاب‏زدگانند ببالا دارندگانند سرهایشان را که بر نمیگردد بسوى آنان چشمهایشان‏

و دلهایشان خالى باشد، و بترسان مردمان را از روزى که مى‏آید ایشان را عذاب.
سپس آنان که ستم کردند مى‏گویند: پروردگارا باز پس بیانداز ما را تا مدتى نزدیک که دعوت ترا اجابت کنیم و پیامبران را پیروى کنیم، آیا نبودید که سوگند یاد مى‏کردید از پیش که شما را نابودى نیست، و جاى گرفتید در مسکن‏هاى آنان که ستم کردند خودهایشان را و شما را آشکار شد که چگونه با ایشان رفتار کردیم و براى شما مثلها زدیم، و براستى حیله کردند مکرشان را و کیفر مکر و حیله‏شان در پیشگاه خداست و اگر چه بود مکر آنان از آن حیله کوهها نابود مى‏شد، پس البته مپندار خدا را خلاف‏کننده‏ى وعده‏اش بپیامبران، همانا خداوند پیروز و صاحب انتقام است- آیه ۴۹- ۴۴٫
(۱) سوره نحل- آیا انتظار مى‏برید جز اینکه آید ایشان را فرشتگان یا بیاید فرمان پروردگارت همچنین انجام دادند، آنان که پیش از ایشان بودند و خداوند ایشان را ستم نکرد و لیکن ایشان بودند که بخودشان ستم میکردند، پس ایشان را رسید بدیهائى که انجام دادند و فرا گرفت ایشان را آنچه را که بآن ریشخند مى‏کردند- آیه ۳۷٫
بخدا سوگند براستى فرستادیم ما (پیامبرانى) بسوى امّتانى پیش از تو پس جلوه داد بر ایشان شیطان کردارشان را پس اوست امروز دوست ایشان و براى آنان عذابیست دردناک- آیه ۶۶٫
(۲) سوره اسراء- بگو هر کسى بسرشت خودش انجام مى‏دهد پس پروردگار شما داناتر است بکسى که او بهتر راهنمائى مى‏کند راه را- آیه ۸۷٫
(۳) سوره مریم- نیست هر آنکه در آسمانها و زمین است جز اینکه بر خداى وارد مى‏شود در حالى که بنده است- آیه ۹۵٫
همانا ایشان را بحساب آورده و شمرده است شمردنى. و همه‏ى ایشان بحضور او آیند روز قیامت تنها. آیه ۹۶- ۹۷٫
تا گفته خداى تعالى که میفرماید: و بسیار نابود کردیم ما پیش از ایشان از

قرنها آیا مى‏یابى از ایشان احدى را یا آوازى از ایشان مى‏شنوى.
(۱) سوره انبیاء- و چه بسیار درهم شکستیم از قریه‏اى که (اهل) ستمکار بودند و پدید آوردیم بعد از آن گروه دیگرى را- آیه ۱۲٫
پس چون عذاب ما را احساس کردند ناگاه ایشان از عذاب فرار کردند فرار مکنید و برگردید بسوى آنچه که متنعم شدید در آن و مسکن‏هایتان، باشد که شما پرسیده شوید- آیه ۱۴٫
گفتند واى بر ما که ما ستم‏کنندگان بودیم، پس پیوسته بود این ندایشان تا اینکه قرار دادیم ایشان را دورشده‏ى بمرگ فرو ماندگان- آیه ۱۵٫
تا گفته‏ى خداى تعالى که میفرماید: براستى ریشخند کردند پیامبران پیش از تو را پس فرا گرفته آنانى را که ریشخند کردند از ایشان آنچه را که بودند مسخره مى‏کردند- آیه ۴۳٫
بگو کى شما را شب و روز نگاه میدارد غیر از خداى بخشنده، بلکه ایشانند که از یاد پروردگارشان روگردانند- آیه ۴۴٫
یا مر ایشانراست خدایانى که کفایت کنند آنان را سواى ما، نه میتوانند خود را یارى کنند و نه هم ایشان از طرف ما همراهى شوند- آیه ۴۵٫
بلکه کامیاب کردیم ایشان و پدرانشان را تا عمرهایشان طولانى شد، آیا پس نمى‏بینى که ما مى‏آوریم زمین را که کم مى‏کنیم از اطرافش آیا پس ایشان پیروزشوندگانند- آیه ۴۶٫
(۲) سوره حج- اى مردمان بپرهیزید از پروردگارتان همانا جنبش روز قیامت بزرگ است- آیه ۱٫
روزى که خواهید دید آن را که غافل مى‏شود هر شیر دهنده‏اى از بچه‏اش و میگذارد هر صاحب حملى حمل خودش را و مردم را مست مى‏بینى و حال اینکه مست نباشند و لیکن عذاب خدا سخت است- آیه ۳٫
آیا نمى‏بینى که همانا خدا سجده مى‏کند برایش هر کسى که در آسمانها

و هر کس که در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان، کوهها، درختان، جنبندگان و بسیارى از مردم و بسیارى ثابت شد بر او عذاب و کسى را که خدا خوار کند، نیست مر او را هیچ عزیز دارنده‏اى همانا خدا انجام مى‏دهد هر کارى را که بخواهد- آیه ۲۰٫
این دو دشمن دشمنى کردند در باره‏ى پروردگارشان پس آنان که کافر شدند بریده مى‏شود بر ایشان جامه‏هائى از آتش که میریزد از فراز سرهایشان آب داغ که گداخته مى‏شود بآن آنچه که در شکمهایشان و پوستهایشان است و براى ایشانست گرزهائى از آهن هر گاه اراده کنند که بیرون آیند از آن اندوه باز گرداننده شوند در آن و بچشند عذاب آتش سوزان را، همانا خدا آنان را که ایمان آوردند و کردار شایسته انجام دادند وارد مى‏کند ببهشت‏هائى که جارى مى‏شود از زیر آنها نهرها و زیور مى‏کنند در آن النگوها از طلا و مروارید و لباس‏هایشان در آنجا حریر است و رهنمائى شده‏اند بپاکى گفتار و رهنمائى شده‏اند بسوى راه پسندیده- آیه ۲۵- ۱۸٫
و اگر ترا تکذیب مى‏کنند براستى تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین را و تکذیب کرده شد موسى پس مهلت دادم مر کافران را پس گرفتم ایشان را و چگونه بود انکار من و چه بسا از قریه‏ها که هلاک نمودیم آنان را و اهل آن قریه ستمکار بودند پس آن فرود آمده است بر سقفهایش و چاه معطل مانده و کوشک بلند. تا گفته‏ى خداى تعالى که میفرماید: و بسا قریه‏اى که مهلت دادیم مر آن را و آن ستم‏کننده بود بعد آن را گرفتم و بسوى من است بازگشت.
(۱) سوره مؤمنون- چون یکى از ایشان را مرگ آمد، گفت: خدایا مرا برگردان شاید من کارى شایسته انجام دهم در آنچه که واگذاشتم، بس کن که همانا آن سخنى است که او گوینده‏ى آنست و از پیش ایشان پرده‏ایست تا روزى که برانگیخته مى‏شوند، پس چون در صور دمیده مى‏شود پس نباشد نسبتى در میانشان در آن‏

روز و از یک دیگر نپرسند پس هر کسى که سنگین است ترازوى او پس ایشانند رستگاران و هر کس که ترازویش سبک است پس ایشان کسانى هستند که زیان کردند نفسهایشان را و در دوزخ جاویدانند- آیه ۱۰۷- ۱۰۱٫

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب