کد خبر : 13124
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸
254 مشترک

شعر اسرار خودی اقبال لاهوردی – راه شــب چــون مــهــر عــالــمـتـاب زد

شعر اسرار خودی اقبال لاهوردی – راه شــب چــون مــهــر عــالــمـتـاب زد

قطعه شعر بسیار زیبای اقبال – راه شــب چــون مــهــر عــالــمـتـاب زد – متن از وعده صادق

تمهید 
نیست در خشک و تر بیشهٔ من کوتاهی
چـوب هـر نـخـل کـه مـنبر نشود دارکنم
نـــــظـــــیـــــری نـــــیـــــشــــابــــوری
راه شــب چــون مــهــر عــالــمـتـاب زد
گــــریــــهٔ مـــن بـــر رخ گـــل ، آب زد
اشک  من از چشم نرگس خواب شست
ســبــزه از هــنـگـامـه ام بـیـدار رسـت
بــــاغـــبـــان زور کـــلـــامـــم آزمـــود
مــصــرعـی کـاریـد و شـمـشـیـری درود
در چــمــن جـز دانـهٔ اشـکـم نـکـشـت
تـــار افـــغــانــم بــه پــود بــاغ رشــت
ذره ام مـــهــر مــنــیــر آن مــن اســت
صــد ســحــر انـدر گـریـبـان مـن اسـت
خـاک مـن روشـن تر از جام جم است
مـــحــرم از نــازادهــای عــالــم اســت
فــکــرم ن هــو ســر فــتــراک بــســت
کــو هـنـوز از نـیـسـتـی بـیـرون نـجـسـت
ســبــزه نــاروئــیــده زیــب گــلــشــنـم
گــل بــشــاخ انــدر نــهــان در دامـنـم
مـــحــفــل رامــشــگــری بــرهــم زدم
زخــــمـــه بـــر تـــار رگ عـــالـــم زدم
بــســکـه عـود فـطـرتـم نـادر نـوا سـت
هـم نـشـیـن از نـغـمـه ام نـا آشـنـا ست
در جــهــان خــورشــیـد نـوزائـیـده ام
رســـم و ئـــیـــن فـــلــک نــادیــده ام
رم نــدیــده انــجــم از تــابــم هــنــوز
هــســت نــا آشــفــتــه سـیـمـابـم هـنـوز
بــحــر از رقــص ضــیــایــم بــی نـصـیـب
کــوه از رنــگ حــنــایــم بــی نــصــیـب
خـوگـر مـن نـیـسـت چشم هست و بود
لــرزه بــر تــن خــیــزم از بــیـم نـمـود
بـامـم از خـاور رسـیـد و شـب شـکست
شــبــنــم نــو بــرگــل عــالـم نـشـسـت
انــتــظــار صــبــح خــیـزان مـی کـشـم
ای خـــوشـــا زرتـــشــتــیــان آتــشــم
نــغــمــه ام ، از زخـمـه بـی پـرواسـتـم
مـــن نـــوای شـــاعـــر فـــرداســـتـــم
عــصــر مــن دانــنــدهٔ اســرار نــیـسـت
یــوســف مــن بــهـر ایـن بـازار نـیـسـت
نـــاامـــیـــد اســـتــم ز یــاران قــدیــم
طــور مــن ســوزد کـه مـی آیـد کـلـیـم
قــلـزم یـاران چـو شـبـنـم بـی خـروش
شــبــنـم مـن مـثـل یـم طـوفـان بـدوش
نــغـمـه ی مـن از جـهـان دیـگـر اسـت
ایــن جــرس را کــاروان دیــگـر اسـت
ای بــسـا شـاعـر کـه بـعـد از مـرگ زاد
چـشـم خـود بـر بست و چشم ما گشاد
رخــت بـاز از نـیـسـتـی بـیـرون کـشـیـد
چــون گـل از خـاک مـزار خـود دمـیـد
کـاروان هـا گـرچـه زیـن صـحرا گذشت
مــثــل گـام نـاقـه کـم غـوغـا گـذشـت
عــاشــقــم ، فـریـاد ، ایـمـان مـن اسـت
شـور حـشـر از پـیـش خـیـزان من است
نــغــمــه ام ز انــدازهٔ تـار اسـت بـیـش
مـن نـتـرسـم از شـکـسـت عود خویش
قــطــره از ســیــلـاب مـن بـیـگـانـه بـه
قــــلـــزم از شـــوب او دیـــوانـــه بـــه
در نــمــی گــنــجــد بــجــو عــمـان مـن
بـــحـــرهـــا بـــایــد پــی طــوفــان مــن
غــنــچـه کـز بـالـیـدگـی گـلـشـن نـشـد
در خــــور ابـــر بـــهـــار مـــن نـــشـــد
بــرقــهـا خـوابـیـده در جـان مـن اسـت
کــوه و صـحـرا بـاب جـولـان مـن اسـت
پــنــجـه کـن بـا بـحـرم ار صـحـراسـتـی
بــرق مــن در گــیــر اگــر ســیـنـاسـتـی
چــشــمــهٔ حــیــوان بــراتـم کـرده انـد
مـــحـــرم راز حـــیـــاتـــم کـــرده انــد
ذره از ســـوز نـــوایـــم زنـــده گــشــت
پــر گــشــود و کـرمـک تـابـنـده گـشـت
هـیـچکس ، رازی که من گویم ، نگفت
هــمــچـو فـکـر مـن در مـعـنـی نـسـفـت
ســر عــیــش جــاودان خــواهــی بــیـا
هـم زمـیـن ، هـم آسـمـان خـواهـی بـیـا
پــیــر گـردون بـامـن ایـن اسـرار گـفـت
از نــدیــمــان رازهــا نــتــوان نــهــفــت
ســاقــیــا بــرخـیـز و مـی در جـام کـن
مــــحــــو از دل کــــاوش ایــــام کــــن
شـعـلـه ی بـی کـه اصـلـش زمـزم است
گـر گـدا بـاشـد پـرسـتـارش جـم اسـت
مــی کــنــد انــدیــشــه را هــشـیـار تـر
دیــــده ی بــــیــــدار را بـــیـــدار تـــر
اعـــتـــبـــار کـــوه بـــخـــشـــد کـــاه را
قـــــوت شــــیــــران دهــــد روبــــاه را
خــــاک را اوج ثــــریــــا مــــیـــدهـــد
قـــطــره را پــهــنــای دریــا مــیــدهــد
خــامــشــی را شــورش مــحــشــر کـنـد
پــای کــبــک از خــون بـاز احـمـر کـنـد
خــیــز و در جــامــم شــراب نــاب ریـز
بــر شــب انــدیــشــه ام مــهـتـاب ریـز
تـــا ســـوی مـــنـــزل کـــشـــم واره را
ذوق بـــیـــتـــابـــی دهـــم نـــظــاره را
گــرم رو از جــســتــجــوی نــو شــوم
روشــــــنــــــاس رزوی نــــــو شـــــوم
چـــشــم اهــل ذوق را مــردم شــوم
چـون صـدا در گـوش عـالـم گـم شـوم
قــیــمــت جــنــس ســخــن بـالـا کـنـم
ب چــشــم خــویــش در کــالــاکــنـم
بــاز بــر خــوانــم ز فــیــض پــیــر روم
دفــتــر ســر بــســتــه اســرار عــلــوم
جــان او از شــعــلــه هـا سـرمـایـه دار
مــن فــروغ یــک نــفــس مــثــل شـرار
شــمــع ســوزان تــاخـت بـر پـروانـه ام
بــاده شـبـخـون ریـخـت بـر پـیـمـانـه ام
پــیــر رومــی خــاک را اکــســیــر کـرد
از غــبــارم جــلــوه هــا تــعـمـیـر کـرد
ذره از خــاک بــیــابــان رخــت بــسـت
تـــا شـــعـــاع فـــتـــاب رد بـــدســـت
مــوجــم و در بــحــر او مــنــزل کــنـم
تــا در تــابــنــده ئــی حــاصــل کــنــم
مـن کـه مـسـتـی هـا ز صـهـبـایـش کـنـم
زنــدگــانــی از نــفــس هــایــش کــنــم
شـــب دل مـــن مـــایــل فــریــاد بــود
خـــامـــشـــی از «یــا ربــم» بــاد بــود
شـــکـــوه شـــوب غـــم دوران بـــدم
از تــهــی پــیــمــانــگــی نـالـان بـهدم
ایــن قــدر نــظــاره ام بــیــتــاب شــد
بـال و پـر بـشـکـسـت و خـر خواب شد
روی خــود بــنـمـود پـیـر حـق سـرشـت
کــو بــحــرف پــهــلــوی قــر ن نــوشـت
گــفــت «ای دیــوانــه ی اربـاب عـشـق
جـرعـه ئـی گـیـر از شـراب نـاب عـشـق
بــر جــگــر هــنـگـامـه ی مـحـشـر بـزن
شـیـشـه بـر سـر ، دیـده بـر نـشـتـر بـزن
خــنــده را سـرمـایـه ی صـد نـالـه سـاز
اشـک خـونـیـن را جـگـر پـرکـالـه سـاز
تـا بـکـی چـون غـنچه می باشی خموش
نـکـهـت خـود را چـو گـل ارزان فروش
در گـره هـنـگـامـه داری چـون سـپـنـد
مــحــمــل خــود بــر ســر تــش بـه بـنـد
چــون جــرس خــر ز هــر جــزو بــدن
نــالــه ی خــامــوش را بــیــرون فـکـن
تـــش اســتــی بــزم عــالــم بــر فــروز
دیــگــران را هـم ز سـوز خـود بـسـوز
فـــاش گـــو اســرار پــیــر مــی فــروش
مــوج مــی شــو کــسـوت مـیـنـا بـپـوش
ســـنـــگ شـــو آئــیــنــهٔ انــدیــشــه را
بــر ســر بــازار بــشــکــن شــیــشـه را
از نــیــســتــان هـمـچـو نـی پـیـغـام ده
قــیــس را از قــوم «حـی» پـیـغـام ده
نــــالـــه را انـــداز نـــو ایـــجـــاد کـــن
بــــزم را از هــــای و هــــو بـــاد کـــن
خـــیــز و جــان نــو بــده هــر زنــده را
از «قــم» خــود زنـده تـر کـن زنـده را
خــیــز و پــا بــر جــاده ی دیــگـر بـنـه
جـــوش ســودای کــهــن از ســر بــنــه
شــــنــــای لــــذت گــــفــــتــــار شــــو
ای درای کـــــاروان بــــیــــدار شــــو»
زیــن ســخـن تـش بـه پـیـراهـن شـدم
مــثــل نــی هــنــگــامـه بـسـتـن شـدم
چــون نــوا از تــار خــود بــرخــاسـتـم
جـــنـــتـــی از بـــهـــر گــوش راســتــم
بـــر گـــرفـــتـــم پــرده از راز خــودی
وا نـــمـــودم ســـر اعـــجـــاز خـــودی
بــود نــقــش هــســتــیــم انــگــاره ئـی
نــا قــبــولــی ، نــاکــســی ، نـاکـاره ئـی
عــشــق ســوهـان زد مـرا ، دم شـدم
عـــالــم کــیــف و کــم عــالــم شــدم
حــرکــت اعــصــاب گــردون دیـده ام
در رگ مـــه گـــردش خــون دیــده ام
بـهـر انـسـان چـشـم مـن شـبها گریست
تــا دریــدم پــرده ی اســرار زیــسـت
از درون کــــارگــــاه مــــمــــکــــنـــات
بــر کــشــیــدم ســر تــقــویــم حـیـات
مــن کـه ایـن شـب را چـو مـه راسـتـم
گـــرد پـــای مـــلـــت بـــیـــضــاســتــم
مـــــلــــتــــی در بــــاغ و راغ وازه اش
تـــــش دلـــــهـــــا ســــرود تــــازه اش
ذره کـــشـــت و فـــتـــاب انــبــار کــرد
خــرمــن از صــد رومــی و عـطـار کـرد
آه گــرمــم ، رخــت بــر گـردون کـشـم
گــــرچـــه دودم از تـــبـــار آتـــشـــم
خـــامــه ام از هــمــت فــکــر بــلــنــد
راز ایــن نــه پــرده در صـحـرا فـکـنـد
قــطــره تــا هــمــپــایــه ی دریــا شــود
ذره از بـــالـــیـــدگـــی صــحــرا شــود
شـاعـری زیـن مـثـنـوی مـقـصـود نیست
بـت پـرسـتـی ، بـت گـری مـقصود نیست
هــنــدیــم از پــارســی بــیــگــانــه ام
مــاه نــو بــاشــم تــهــی پــیــمــانــه ام
حـــســـن انــداز بــیــان از مــن مــجــو
خــوانــســار و اصــفــهــان از مـن مـجـو
گـرچـه هـنـدی در عـذوبـت شکر است
طــرز گــفــتـار دری شـیـریـن تـر اسـت
فـکـر مـن از جـلـوه اش مـسحور گشت
خــامــهٔ مــن شــاخ نــخـل طـور گـشـت
پـــارســـی از رفـــعــت انــدیــشــه ام
در خــورد بــا فــطــرت انــدیــشــه ام
خــرده بــر مـیـنـا مـگـیـر ای هـوشـمـنـد
دل بــذوق خــرده ی مــیــنــا بــه بـنـد

برچسب ها : ، ، ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

    Sorry, no posts matched your criteria.

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب