استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی

0 0

چکیده

در پژوهش حاضر، به استخراج  منحنی فیلیپس کینزی جدید برای ایران با استفاده از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز پرداخته شده است.
برای این منظور، با توجه به اهمیت پایداری تورم در ایران، از یک منحنی فیلیپس کینزی جدید پیوندی و همچنین با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا.، داده‌های مورد نیاز برای سال‌های  90-1350 استفاده شده است.
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، در تعیین تورم دوره جاری، تورم با وقفه از اهمیت بیشتری نسبت به تورم مورد انتظار برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثرات تورمی تکانه‌های پولی بیشتر از اثرات واقعی آن است. به عبارت دیگر، اثر اولیه یک تکانه پولی بر تورم بیشتر از تولید می باشد. علاوه بر این، تکانه‌های درآمد نفتی و تکانه فناوری، سبب افزایش همزمان تولید و تورم می‌شود.
کاهش ارتباط پایه پولی با درآمدهای نفتی،سرمایه‌گذاری در پژوهش های تحقیق و توسعه (R&D) و انضباط پولی، پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.

نویسندگان:

احمد جعفری صمیمی: استاد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

 امیرمنصور طهرانچیان: دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

 روزبه بالونژادنوری: دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

ایلناز ابراهیمی: عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران – دوره ۱۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.