اثر مالکیت دولتی بانک‏ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران

0 0

چکیده

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می ‏گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می ‏توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین‏ کننده ایفا کنند. یکی از ستون‏های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می‏ باشد.
     مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه‏م تغیره میان رشد اقتصادی و شاخص‏های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه‏ های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک‏ها در مدل طی سال‏های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ می‏ پردازد.
     یافته‏ های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می ‏دهد، نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی‏های بانک‏های تجاری رد می‏کند.

نویسندگان:

محمدعلی ابوترابی: دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدعلی فلاحی: استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی سلیمی فر: استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 سید محمد حسینی: استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران – دوره ۱۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.