کد خبر : 19238
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۷
210 مشترک

احادیثی در مورد ثواب روزه ماه رجب

احادیثی در مورد ثواب روزه ماه رجب

هر که از ماه رجب دو روز روزه بدارد وصف کنندگان از اهل آسمانها و زمینها وصف نتوانند کرد آن کرامتى را که حق سبحانه و تعالى به او کرامت مى‏فرماید

گروه دین و اندیشه وعده صادق/ روایاتی ه در زیر میبینید جمع آوری شده از  جلد ششم کتاب شریف لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه می باشد

امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیهما این ماه را روزه مى‏گرفتند و مى‏فرمودند که رجب ماه من است و شعبان ماه رسول اللَّه است صلى اللَّه علیه و آله و ماه رمضان ماه خداوند عالمیان است بتحقیق که هر که یک روز از ماه رجب روزه دارد از روى اعتقاد و اخلاص مستوجب خوشنودى الهى مى‏شود و رضاى الهى بزرگتر است از هر عبادتى و ثوابى و روزه آن روز غضب الهى را فرو مى‏نشاند و درى از درهاى دوزخ بر روى او بسته مى‏شود و اگر به سنگینى کل زمین طلا بدهند به او زیادتى بر آن روزه نخواهد داشت و مزد او نمى‏شود بغیر از ثوابهائى که حق سبحانه و تعالى از جهه آن مقرر فرموده است هر گاه این روز را خالص از جهه رضاى او گرفته باشد، و چون آخر روز شود ده دعاى مستجاب کرامت فرمایند او را اگر از مطالب دنیوى باشد مى‏دهند و اگر نه از جهه او ذخیره مى‏کنند از مراتب بهشت بهترین چیزى که از حق سبحانه و تعالى طلب کرده باشند اولیا و محبوبان و برگزیدگان الهى چون ایشان رتبه‏هاى کمال را مى‏دانند و مى‏دانند که چه چیز مى‏باید طلبیدن.

و هر که از ماه رجب دو روز روزه بدارد وصف کنندگان از اهل آسمانها و زمینها وصف نتوانند کرد آن کرامتى را که حق سبحانه و تعالى به او کرامت مى‏فرماید و بنویسند از جهه او ثواب ده کس از صادقان که در مدت عمر راست گفته باشند و ثواب کل اعمال مدت عمر ایشان را در نامه عمل او بنویسند هر قدر که عمر کرده باشند و در روز قیامت او را شفاعت دهند در مثل آن چه صادقان را شفاعت دهند و محشور شود در زمره ایشان تا داخل شود در بهشت و از جمله رفقاى ایشان باشد.

و هر که سه روز از ماه رجب روزه دارد حق سبحانه و تعالى در میان او و

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه، ج‏۶، ص: ۲۷۸

آتش جهنم خندقى حایل کند و حجابى مانع گرداند که طول آن هفتاد ساله راه باشد حق سبحانه و تعالى در وقت افطار به او فرماید که حق تو بر من واجب شد و دوستى و محبت و ولایت من واجب شد از براى تو، اى فرشتگان شما را گواه گرفتم و گواه باشید که آمرزیدم گناهان گذشته و آینده او را.

و هر که چهار روز از ماه رجب روزه دارد حق سبحانه و تعالى او را عافیت کرامت فرماید از همه بلاها از دیوانگى و خوره و پیسى و حفظ کند او را از فتنه دجّال و امان دهد او را از عذاب قبر و بنویسند از براى او مانند ثواب صاحبان عقول کامله که همیشه توبه کنندگان باشند و در هر غفلتى که از ایشان صادر شود بازگشت به او کنند و نامه عمل او را بدست راست او دهند در زمره اوایل عابدان.

و هر که از ماه رجب پنج روز روزه دارد بر حق سبحانه و تعالى لازم مى‏شود در روز قیامت که او را خوشبو گرداند و مبعوث شود در روز قیامت و روى او مانند ماه شب چهارده باشد و بعدد ریگ بیابان حسنات در نامه عمل او بنویسند و او را داخل بهشت کنند بى‏حساب و به او گویند که هر چه مى‏خواهى طلب کن که برآورده مى‏شود.

و هر که از ماه رجب شش روز روزه دارد چون از قبر بیرون آید روى او درخشان باشد درخشانتر از آفتاب و بغیر از نور رو نورى دیگر او را کرامت فرمایند که اهل محشر از آن نور منوّر شوند و مبعوث شود در زمره ایمنان از عذاب الهى تا آن که بگذرد بر صراط بى‏حساب و او را عافیت بخشند از عقوق پدر و مادر و قطع رحم.

و هر که از ماه رجب‏ هفت روز روزه دارد پس به درستى که جهنم را هفت‏

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه، ج‏۶، ص: ۲۷۹

در است که بعدد هر روزى درى از درهاى جهنم بر روى او در بندند و حق سبحانه و تعالى بدن او ز بر آتش دوزخ حرام گرداند.

و هر که از ماه رجب هشت روز روزه دارد پس به درستى که که بهشت را هشت در است که حق سبحانه و تعالى بگشاید بعدد هر روز درى از درهاى بهشت را بر روى او و به او گویند که از هر درى از درهاى بهشت که خواهى داخل بهشت شو.

و هر که نه روز از ماه رجب روزه دارد چون از قبر بیرون آید فریاد کند به کلمه لا اله الّا اللَّه و چیزى مانع او نباشد از دخول بهشت و چون از قبر بیرون آید روى او را نورى باشد که اهل محشر را منوّر گرداند تا آن که گویند که آیا این پیغمبریست برگزیده و کمترین چیزى که به او دهند این باشد که بى‏حساب داخل بهشت شود.

و هر که از ماه رجب ده روز روزه دارد حق سبحانه و تعالى او را دو بال سبز کرامت فرماید که مزیّن باشد به مروارید و یاقوت و باین بالها به پرد بر صراط مانند برق جهنده و داخل بهشت شود و حق سبحانه و تعالى مبدل سازد گناهان او را بحسنات و بنویسند او را در زمره مقرّبانى که از براى رضاى الهى حکومت کنند و تعهد احوال خلایق کنند به عدالت و چنان باشد که هزار سال عبادت الهى کرده باشد که شبها به عبادت و روزها بروزه باشد از جهه رضاى الهى.

و هر که یازده روز از ماه رجب روزه دارد فرداى قیامت به کسى نرسد که ثوابش از او بیشتر باشد مگر کسى که مثل او روزه گرفته باشد یا بیشتر.

و هر که از ماه رجب دوازده روز روزه دارد او را در روز قیامت دو جامه سبز در پوشانند یکى باریک و یکى کنده و خوش صورت شود به سبب این‏

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه، ج‏۶، ص: ۲۸۰

جامها که اگر یک حلّه از آن حلّها را در دنیا آویزند روشن کند میان مشرق و مغرب را و دنیا خوشبوتر از بوى مشک شود.

و هر که از ماه رجب سیزده روز روزه دارد در روز قیامت خوانى از یاقوت سبز در سایه عرش از جهه او وضع کنند که پاهاى او از مروارید باشد و هفتاد مرتبه فراخ‏تر از دنیا باشد و در آن خوان کاسها باشد از مروارید و یاقوت در هر کاسه هفتاد هزار رنگ از طعام باشد که هیچ رنگى از آن شبیه به رنگى دیگر نباشد و هیچ بویى شبیه به بوئى دیگر نه و او از آن خوان خورد و خلایق در شدت عظیم و در غم بزرگ باشند.

و هر که از ماه رجب چهارده روز روزه دارد حق سبحانه و تعالى او را عطا کند از ثواب آن چه چشمها ندیده باشد و گوشها نشنیده باشد و در خاطر کسى خطور نکرده باشد از قصرهایى که در بهشت‏ها بنا کرده باشند از مروارید و یاقوت.

و هر که از ماه رجب پانزده روز روزه دارد بدارند او را در جایى که مى‏ایستند در آنجا ایمنان از عذاب الهى و نمى‏گذرد بر او ملکى مقرّب و نه پیغمبرى و نه رسولى مگر آن که مى‏گویند خوشا حال تو تو ایمنى از عذاب الهى تو مقرّبى به قرب الهى مشرفى به تشریفات الهى همه کس رشک ترا مى‏خورند حال تو خوبست و ساکن جنان خواهى بود ابد الآباد.

و هر که از ماه رجب روزه دارد شانزده روز از اول کسانى که بر اسبهاى نورانى سوار شوند و اسبها پران شوند در عرصه بهشتها تا ساکن شوند در دار رحمت الهى او به ایشان خواهد بود.

و هر که هفده روز از ماه رجب روزه دارد بگذراند از جهه او در روز

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه، ج‏۶، ص: ۲۸۱

قیامت بر صراط هفتاد هزار چراغ از نور تا بگذرد بر صراط بنور آن چراغها تا بهشت و فرشتگان ایشان را گویند مرحبا خوش آمدى سلام الهى بر شما باد خوشا حال شما داخل بهشت شوید و همیشه در بهشت باشید.

و هر که هجده روز از ماه رجب روزه دارد با حضرت ابراهیم خلیل (ع) جا کند در قبه او که آن قبه و خیمه‏ایست از جواهر و همیشه در آنجا باشند و بر تختهاى مروارید و یاقوت نشینند.

و هر که نوزده روز از ماه رجب روزه دارد حق سبحانه و تعالى بنا کند از جهه او قصرى از مروارید تازه در برابر قصر آدم و ابراهیم علیهما السلام در جنه الخلد و او سلام کند بر ایشان و ایشان سلام کنند بر او از روى تعظیم او که حق او را بر خود واجب دانند و به سبب هر روزى که روزه داشته است هزار سال روزه در نامه عمل او بنویسند.

و هر که از ماه رجب بیست روز روزه دارد چنان باشد که بیست هزار سال عبادت الهى کرده باشد.

و هر که از ماه رجب بیست و یک روز روزه دارد فرداى قیامت او را شفیع کنند در مثل قبیله ربیعه و مضر که همه از اهل خطاها و گناهان باشند.

و هر که از ماه رجب بیست و دو روز روزه دارد منادى از آسمان ندا کند که بشارت باد ترا اى دوست خدا به کرامتى عظیم که با تو خواهند کرد، و رفیق جمعى خواهى بود که حق سبحانه و تعالى انعام کرده است بر ایشان از پیغمبران و صدیقان و شهدا و صالحان و نیکو رفیقانند ایشان.

و هر که از ماه رجب بیست و سه روز روزه دارد ندا کنند او را از آسمان که خوشا حال تو اى بنده خدا اندک تعبى کشیدى و تنعم بسیار خواهى کرد

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه، ج‏۶، ص: ۲۸۲

خوشا حال تو وقتى که این حجاب جسم از پیش تو برخیزد و برسى به ثواب پروردگار کریم و در جوار مقربان الهى در آیى در بهشت.

و هر که از ماه رجب بیست و چهار روز روزه دارد چون ملک الموت به قبض روح او آید بصورت جوانى بیاید که حله از دیباى سبز پوشیده باشد و بر اسبى از اسبهاى بهشت سوار باشد و در دست او حریرى سبز باشد که خوش به وتر از مشک ناب باشد، و قدحى از طلاى پر از شراب بهشت در دست و بخورد او دهد تا جان کندن بر وى آسان شود، پس روح او را در آن حریر گذارد و بویى داشته باشد که فرشتگان هفت آسمان از آن بو معطر شوند پس چون در قبر در آید سیراب باشد، و چون مبعوث شود سیراب باشد تا برسد به حوض کوثر و ساقى حوض کوثر او را آب دهد.

و هر که از ماه رجب بیست و پنج روز روزه دارد چون از قبر بیرون آید هفتاد هزار فرشته استقبال او کنند و در دست هر فرشته علمى باشد از مروارید و یاقوت، و با خود آورده باشند انواع مرصع آلات و جامهاى بهشتى و گویند اى دوست حق سبحانه و تعالى بشتاب به بهشت عنبر سرشت پس او اول کسى باشد که داخل بهشت شود با مقربانى که حق سبحانه و تعالى از ایشان خوشنود است و ایشان از خداوند خود خوشنود و این رستگاریست بزرگوار.

و هر که از ماه رجب بیست و شش روز روزه دارد حق سبحانه و تعالى بنا کند از جهه او در سایه عرش صد قصر از مروارید و یاقوت بر سر هر قصرى خیمه سرخى از حریر بهشت و در آنها ساکن شود به رفاهیت و عیش و مردمان در حساب باشند.

و هر که از ماه رجب بیست و هفت روز روزه دارد حق سبحانه و تعالى‏ قبر را بر او فراخ گرداند چهار صد ساله راه و همه پر از مشک و عنبر باشد و قبر عالم برزخست.

و هر که از ماه رجب بیست و هشت روز روزه دارد حق سبحانه و تعالى میان او و آتش دوزخ هفت خندق حایل سازد و عرض هر خندقى مثل میان آسمان و زمین پانصد ساله راه باشد.

و هر که از ماه رجب بیست و نه روز روزه دارد حق سبحانه و تعالى گناهان او را بیامرزد اگر چه عشار و تمقاچى باشد و اگر چه زنى باشد که با هفتاد زن فجور کرده باشد به طبقه‏[۱] بعد از آن که غرضش از روزه رضاى الهى باشد و خلاصى از جهنم که حق سبحانه و تعالى همه را بیامرزد.

و هر که ماه رجب سى روز را روزه دارد منادى از آسمان ندا کند که اى بنده خدا حق سبحانه و تعالى گذشتها را آمرزید من بعد عمل را از سر گیر و حق سبحانه و تعالى عطا کند او را در هر بهشتى چهل هزار شهر از طلا در هر شهرى چهل هزار هزار مائده از طلا بر هر خوانى چهل هزار کاسه و صحن در هر صحن و کاسه چهل هزار هزار رنگ از طعام و شراب هر طعامى و شرابى رنگى على حده در هر خانه چهل هزار هزار تخت از طلا طول هر تختى دو هزار گز در دو هزار ذرع، بر هر تختى حورى نشسته از زنان سفید روى گشاده چشمان یا سفیدى چشم در نهایت سفیدى، و سیاهى در نهایت سیاهى و هر حورى سیصد هزار گیسو داشته باشد که خدمت هر گیسویى را هزار هزار کنیزک کنند که آن را به مشک و عنبر معطر سازند تا برسند بروزه داران ماه رجب و این ثواب از جهه کسى است که همه ماه را روزه داشته باشد.

______________________________
(۱) یعنى مساحقه نموده باشد.

 

گفتند اى پیغمبر خدا اگر کسى عاجز باشد از روزه رجب به سبب ضعف، یا مرضى داشته باشد یا زن پاک نباشد چه کند تا باین ثوابها برسند حضرت فرمودند که از جهه هر روز کرده نانى به درویشان بدهد بحق آن خداوندى که جان من در قبضه قدرت اوست که هر گاه هر روز این تصدق را بکند به آن ثوابها مى‏رسد و بیشتر یعنى هر گاه پریشان باشد به درستى که اگر جمیع خلایق جمع شوند از اهل آسمانها و زمینها که حساب کنند مقدار ثواب آن را نمى‏توانند شمردن ده یک آن چه را مى‏دهند از فضایل و درجات یعنى از جهه روزه و با عجز از آن درجات صدقه را.

پس عرض نمودند که یا رسول اللَّه کسى که قدرت بر تصدق نداشته باشد چه کند تا باین ثوابها برسد حضرت فرمودند که هر روز صد مرتبه این تسبیح را مى‏گوید تا سى روز تمام شود سبحان الا له الجلیل سبحان من لا ینبغى التّسبیح الّا له سبحان الاعزّ الاکرم سبحان من لبس العزّ و هو له اهل‏ یعنى منزه خداوندى که از آن اعظم است که وصف او توان کرد و منزه خداوندى که سزاوار نیست تسبیح و تنزیه مگر او را چون غیر او به عیب امکان مبتلایند، منزه خداوندى که از آن عزیزتر و کریمتر است که وصف توان نمود عزت و کرم او را، منزه خداوندى که عزت و بزرگى مخصوص ذات مقدس اوست و اوست که اهل عزتست.

و فضایل این ماه بسیار است شب اول او از جمله چهار شبى است که اخبار از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه وارد شده است که فرمودند که مرا خوش مى‏آید که در سالى چهار شب را از جهه حق سبحانه و تعالى عبادت کنند و آن شب اول رجب، و شب نیمه شعبان، و شب عید فطر، و شب عید اضحى است، و احادیث بسیار وارد شده است در فضیلت زیارت حضرت امام‏ حسین صلوات اللَّه علیه در روز اول رجب و در شب نیمه آن، و در روز سیزدهم این ماه ولادت حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه شد در کعبه معظمه، و در روز پانزدهم عقد سیده نساء العالمین فاطمه زهرا صلوات اللَّه علیها با حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیهما شد على اشهر الروایات و عمل استفتاح در این روز است با روزه ایام البیض.

و شیخ طوسى رحمه اللَّه ذکر کرده است که وفات ابراهیم فرزند رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله در روز هجدهم این ماه شد و این روایت مخالفت دارد با آن که متواتر است که در آن روز کسوف شمس شد و کسوف در اواخر ماه مى‏باشد، و در روز بیست و چهارم فتح خیبر شد بر دست حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه و این نیز مخالفت دارد با حرمت قتال در شهر حرام مگر آن که چون یهود حرمت اشهر حرم نمى‏داشتند رعایت آن با ایشان در کار نبود با آن که یهود نقض عهد کردند، و در روز بیست و پنجم وفات حضرت امام موسى کاظم صلوات اللَّه علیه است و منقولست که روزه آن روز کفاره گناهان دویست ساله است.

و در بیست و هفتم بعثت حضرت سید المرسلین صلى اللَّه علیه و آله شد و اعمال آن شب و آن روز بسیار است رجوع به مصباح باید کرد و روزه آن روز مستحب است به استحباب مؤکد و از جمله چهار روزیست که روزه آن مستحب مؤکد است، چنانکه منقولست از اسحاق بن عبد اللَّه عریضى که خلاف شد میان پدر و عموهاى من در آن چهار روزى که مستحب مؤکد است در سال و همه سوار شدند و به خدمت حضرت امام على نقى صلوات اللَّه علیه رفتند که از آن حضرت سؤال کنند و عرض کردند که اختلافى شده است در میان ما حضرت فرمودند که بلى خلاف شما در چهار روز سال است همه گفتند که از این جهت‏ به ملازمت آمده ‏ایم پس حضرت فرمودند که آن روز هفدهم ربیع الاول است که ولادت حضرت سید المرسلین صلى اللَّه علیه و آله در آن روز شد، و روز بیست و هفتم ماه رجبست که آن حضرت صلى اللَّه علیه و آله در آن روز مبعوث شدند به رسالت و روز بیست و پنجم ذى القعده است که دحو ارض شد و زمین پهن و بزرگ شد و کشتى نوح در این روز بر جودى قرار گرفت و کسى که آن روز را روزه دارد کفاره هفتاد ساله گناهان او باشد و روز هجدهم ذى الحجه است که روز غدیر است و روزیست که حضرت سید المرسلین صلى اللَّه علیه و آله حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه را به امامت نصب کردند و هر که این روز را روزه دارد کفاره شصت ساله گناهان خواهد شد، و بروایتى دیگر از اسحاق منقول است در قوى کالصحیح قریب باین از آن حضرت صلوات اللَّه علیه.

و کالصحیح از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که هر که روز بیست و هفتم رجب را روزه دارد حق سبحانه و تعالى از جهه او روزه هفتاد ساله بنویسد و مرویست که مستحب است زیارت حضرت امام رضا در ماه رجب و مشهور میان علماء شیعه آنست که مولد نبى هفدهم ربیع الاول است و محمد بن یعقوب کلینى رضى اللَّه عنه ذکر کرده است که در دوازدهم ربیع الاول است چنانکه عامه قایلند اگر هر دو روز را روزه بدارد بهتر است اگر چه اظهر هفدهم است و روایت دوازدهم را از طرق اهل البیت سلام اللَّه علیهم ندیده‏ام و کلینى نیز ذکر نکرده است.

و از حضرت امام رضا صلوات اللَّه علیه منقولست که حق سبحانه و تعالى مبعوث گردانید حضرت سید المرسلین را صلى اللَّه علیه و آله در بیست و هفتم رجب کسى که آن روز را روزه دارد حق سبحانه و تعالى بنویسد در نامه عمل او روزه داشتن شصت ماه را

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب