تشهد مقام شهود است{میرزا جواد}

0 0

دین واندیشه/

یک نفر عالمی بود که می امد خدمت آقا.یک وقت آقا درباره ی نماز صحبت می کرد واز اسرار نماز می گفتندکه در قیام اینطور،در رکوع اینطور،درسجود اینطور تا آن وقت که به تشهد فرمود:اینجا دیگر عالم شهود است.بنده ی حقّ،باآن اوصاف که ازاول نماز مشغول بوده تا اینجا رسیده،اینجا دیگر مقام،مقام شهود است.

من دیدم این آقا برگشته می گوید:آدم در نمازبه ترجمه نماز مشغول باشد.دیدم این بیچاره هفتاد،هشتادسال عمرش راصرف کرده.این آقا{میرزا جواد}ازشهود خدا می گوید-البته خدا دیدنی نیست اما کأنّ می بیند خدا را;این دیگری از ترجمه ی نماز می گوید.خب!این است آقا،استعداد ها وذوغ ها مختلف است.

من چیزی ندارم اقا!فقر محض ام،فقیرهم نیستم،مخلوق فقرمحض است،فقیرهم نیست اما لذت می بردم ازآن مجالس به طوری که مجلس تمام می شد من اصلا میل نداشتم برخیزم بروم به حجره ام.البته اگرانسان مقداری به خودش زحمت بدهد ورو به خدا برود واین پرده حجاب دنیا را کنار بزند،آن وقت هم خودش نورانی می شود،هم دیگران را نور می بخشد.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.