طنز/ تعداد صفر!!!

0 0

اینارو بدونیم بد نیست،

تعدادصفر

۶                    میلیون

۹                    میلیارد

۱۲                  بیلیون

۱۵                  بیلیارد

۱۸                 تیریلیون

۲۱                  تیریلیارد

۲۴                کیزیلیون

۲۷                 کیزیلیارد

۳۰               سینکلیون

۳۳                سینکلیارد

۳۶               سیزیلیون

۳۹                سیزیلیارد

۴۲                 سیتلیون

۴۵                  سیتلیارد

۴۸                 ویتلیون

۵۱                     ویتلیارد

۵۴                  تیفلیون

۵۷                  تیفلیارد

۶۰                دیشلیون

۶۳                  دیشلیارد

اینارو بدونیم بد نیست،

,
این ها را با دقت مطالعه فرمایید که اگه همین روزها فیش حقوقی یکی از مدیران دولت تدبیر و امید منتشر شد که توش ۶۳ صفر بود، حداقل بتونیم بخونیمش …

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.