• تاریخ انتشار: شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۴۵ | کد خبر : 44508
 • به گزارش وعده صادق به نقل از حوزه احزاب خبرگزاری فارس، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی خود در مهرماه سال ۹۴ در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با لزوم تهدید زدایی به جای تنش زدایی صحبت کرده بود.

  بخشی از سخنان جلیلی در مهر ۹۴ در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به شرح ذیل است:

  « آنچه مهم است این است که دشمن باید در سایر عرصه‌ها هم ناامید بشود. یعنی او باید بداند فقط در گزینه نظامی نیست که نمی‌تواند کاری کند. در گزینه سیاسی و اقتصادی هم باید چشم طمع او کور شود والا باید هر لحظه منتظر حادثه باشیم.

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺤﺜ‌ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﻨﺶ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺍﯼ ایران ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ و همین ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻫﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺍﯼ ایران ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ بیشتری ﺑﺸﻮﺩ پس جمهوری اسلامی ﻫﻢ ﻋﻘﺐ نشینی بیشتری می‌کند! ﺷﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ‌ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‌ﺍﺵ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺍﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

  ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺍﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎﺭ ﺗﻬﺪﯾﺪ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ‌ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﺶ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ دشمن اﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻫﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ. پس ﺍﮔﺮ ﺷﻌﺎﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﺶ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

  ﻫﻤﻪ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﻣﻨﺎ، ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﺮﺭﻭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﺬﺭﺕ‌ﺧﻮﺍﻫﯽ هم ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻢ! ﺟﻨﺎﺯﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﻢ! ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﺯﺩﺍﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﺯﺩﺍﯾﯽ. ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ.»

  انتهای پیام/

  فارس

     نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  نام:

     

 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
 •  

  رزرو هتل در مشهد

   

  آخرین اخبار
  پسرخاله صدام بازداشت شد دیدار امیر عبداللهیان با سفیر شیلی افزایش ۲۲ درصدی صادرات پسته ایران در نیمه نخست سال ۹۵ حجت‌الاسلام «سعید مهدوی‌کنی» عضو جامعه روحانیت مبارز شد/نشست خبری روز شنبه ۸ آبان امتیاز و رتبه ایران در سهولت کسب و کار اعلام شد پلیسِ کرکوک، پسر خالۀ صدام را دستگیر کرد ۱۳ استان کشور در انتظار بارندگی امیر تتلو از زندان آزاد شد +عکس عکس/ دیدار رئیس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی با رهبر انقلاب خرید اس ۴۰۰ در دستور کار ایران نیست/ برنامه سفر لاوروف به تهران پسر خاله صدام دستگیر شد دستگیری ۱۲۰ نفر از اراذل و اوباش در پاتک شبانه پلیس پایتخت اوباما می‌رود، اما اسد همچنان در قدرت است/بعید نیست روسیه جنگنده‌هایمان را هدف قرار دهد/در مورد استاکس‌نت حرف نمی‌زنم ائتلاف نظامی غرب علیه تروریزم واقعی نیست/ زادگاه تکفیر و تروریزم، دولت آمریکا و بعضی دولتهای اروپایی است دختر قاتل حیوانات برای کشتن مادرش نیز نقشه داشت+تصاویر(۱۶+) پلنگ سه روستایی را در مراغه زخمی کرد دیدار رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین با مقام معظم رهبری جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد انتشار محاکمات غیر علنی محاکم و تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی جرم است ۹۰ درصد بدهی کشاورزان توسط صندوق بیمه کشاورزی پرداخت می شود