کد خبر : 52630
تاریخ انتشار : یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲
106 مشترک

قفل دوچرخه ای که سارق را بیمار می کند/ تله های تبلیغاتی در اینستاگرام/ هوشمند ترین شهر دنیا

به گزارش وعده صادق به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه‌های مختلف کشور از جمله کسب‌وکار، جوان، خراسان، تفاهم، شهروند و… نگاهی به سوژه‌های روز فضای مجازی داشته‌اند که مهم‌ترین آن ها را در بسته‌ای برای شما آماده کرده‌ایم و به نظر شما مخاطبان می‌رسانیم.در ادامه تعدادی از این مطالب را مشاهده

به گزارش وعده صادق به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه‌های مختلف کشور از جمله کسب‌وکار، جوان، خراسان، تفاهم، شهروند و… نگاهی به سوژه‌های روز فضای مجازی داشته‌اند که مهم‌ترین آن ها را در بسته‌ای برای شما آماده کرده‌ایم و به نظر شما مخاطبان می‌رسانیم.در ادامه تعدادی از این مطالب را مشاهده می‌کنید.  

روزنامه شهروند در مطلبی به تله های تبلیغاتی در تلگرام پرداخت: یک صفحه پرمخاطب در
اینستاگرام با خرید اینترنتی،
از خریداران کلاهبرداری کرد.
ماجرا از این قرار بود که این
پیج، اجناس خارجی را با قیمت
مناسب در صفحه اش تبلیغ
کرده بود و وقتی خریداران
برای سفارش کالاهایشان با
شماره تلفن این فروشنده
تماس گرفته بودند، لباس شان
را سفارش دادند در دام
کلاهبرداری افتادند. شهریورماه امسال سرهنگ
علــی نیک نفــس، رئیــس
مرکز تشــخیص و پیشگیری
پلیــس فتا دربــاره خرید کالا از شــبکه های اجتماعــی
و کاهبــرداری در ایــن
شــبکه ها هشــدار داده بود و گفت: تبلیغات
دربــاره کســب وکارهای اینترنتــی باید دارای
نماد اعتماد الکترونیک باشــد که بســیاری از
هموطنان بــه آن توجه نمی کنند یــا به خوبی
در این باره اطلاع رســانی نشــده اســت. توجه
کنند بیشــتر اجنــاس تبلیغــی در کانال های
شبکه های اجتماعی، بی کیفیت است یا با تبلیغ
اعلام شــده منطبق نیســت؛ افراد بــا پرداخت
پول زیاد، کالای بی کیفیــت دریافت می کنند.
برخی از این خریدها مجرمانه اســت و خطرات
گوناگونی در پــی دارد. مدیــران کانال ها باید
هر تبلیغــی را منتشــر نکنند، زیــرا مدیریت
کانال به عهده آنهاســت و در صورتی که با این
تبلیغ، جرمــی اتفاق بیفتد، این افراد مســئول
هستند.

ابرار کیهان

روزنامه اطلاعات: مرکـــز آمار ایران با اعـــلام پایان زمان در مورد تداوم کاهش نرخ تورم ایران
سرشـــمارى اینترنتى نفوس و مسکن کشور
در ساعت ۲۴ روز ۳۰ مهر، از مشارکت ۴/۴۶
درصدى مردم در این امر و حضور ۱۱ میلیون
و ۶۷ هزار و ۱۳۷ خانوار با جمعیت ۳۷ میلیون
و ۱۷۱ هزار و ۳۰۷ نفر خبر داد.
امیدعلى پارســـا در گفتگو با ایرنا افزود:
سهم سرشمارى اینترنتى در کشور توسعه یافته
ژاپن در سال ۲۰۱۵ برابر با ۳۷ درصد بود که
ایران از این رقم عبور کرد.
مرکز آمار ایران ثبت نام اینترنتى ۸ میلیون
و ۸۸۱ هـــزار خانـــوار را هدف گذارى کرده
بود که با اســـتقبال گسترده مردم از این روش
آمارگیرى، مشـــارکت ۱۱ میلیون و ۶۷ هزار و
۱۳۷ خانوار به ثبت رسید.
وى در ادامه تاکید کرد: خانوارهایى که به
صورت اینترنتى در سرشمارى شرکت کرده اند
کد دریافتى را حفظ کرده و هنگام مراجعه مامور
سرشمارى به منزل، آن را ارایه کنند تا دیگر به
سرشمارى حضورى نیازى نداشته باشند.
رئیـــس مرکز آمار همچنین در گفتگو با
مهر از فراهم شـــدن امکان ویرایش اطلاعات
ثبتشده خانوارها در سرشمارى نفوس و مسکن
خبـــرداد و گفت: از امروز به مدت یک هفته
خانوارهـــا مىتوانند براى ویرایش اطلاعات به
پایگاه سرشمارى مراجعه کرده و پس از ورود کد
رهگیرى، اطلاعات خود را اصلاح کنند.
وى افزود: هر سرپرست خانوار تنها یک
بار مىتواند اطلاعات خود را ویرایش کرده و
به ثبت رســـاند، لذا خانوارها باید در ویرایش
اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند.
هشتمین دوره سرشمارى حضورى نفوس
و مســـکن هم از صبح چهارشنبه ۲۸ مهر در
سراسر کشـــور آغاز شده و به مدت یک ماه
ادامه خواهد داشـــت. 

ابرار کیهان

روزنامه ایران: قائـــم مقام وزیر کشـــور، از فراهم
شـــدن مقدمات برگـــزاری انتخابات
الکترونیکی از ســـوی ایـــن وزارتخانه
خبـــرداد و گفـــت: این امـــکان وجود
دارد کـــه یک ســـوم آرای مأخوذه در
انتخابات ریاست جمهوری و شورای
اســـلامی شـــهر و روســـتا، به صورت
الکترونیکـــی جمع آوری و شـــمارش
شـــود، اما شـــمارش همـــه آرا به این
صورت نیازمند صرف هزینه بسیاری
اســـت. محمدحســـین مقیمـــی در
گفت و گو با ایســـنا، با اشـــاره به بندی
از سیاســـت های کلـــی انتخابـــات که
به اســـتفاده از فناوری هـــای نوین در
انتخابـــات اشـــاره دارد، تصریح کرد:
از ۲۵ فرآیند انتخاباتـــی، ۲۳ فرآیند
به صـــورت ماشـــینی و الکترونیکـــی
انجـــام می شـــود و تنهـــا رأی گیری و
شـــمارش به صورت دستی است. در
انتخابات مجلس نهـــم در ۱۵ حوزه
انتخاباتـــی، دو فراینـــد باقـــی مانده
بـــه صورت الکترونیکی انجام شـــد و
شورای نگهبان نیز این فرآیند را تأیید
کـــرد. وی با بیان اینکـــه در انتخابات
مجلس دهم برای یک سوم از آرای
مأخوذه ســـخت افزارهای مـــورد نیاز
را برای انتخابات الکترونیکی تأمین
کردیم و نرم افزارهای لازم را نیز تهیه
کردیم، خاطرنشـــان کرد: اما شورای
نگهبـــان نتوانســـت آن را بررســـی و
تأیید کند. اکنـــون این موضوع در
حال بررســـی و پیگیری اســـت که اگر
شـــورای نگهبان تأیید کند بخشی از
انتخابات ریاست جمهوری به شکل
الکترونیکی برگـــزار شـــود و در مورد
انتخابات شـــوراها نیـــز باید مجلس
اعلام نظر کند.

ابرار کیهان

روزنامه ایران: به دنبال هک شدن سایت کمیته ملی حزب دموکرات
که چندی پیش رخ داد، بیشتر نگاه ها به سمت روسیه
رفته بود و بسیاری این کشور را متهم ردیف اول در این
ماجرا می دانســـتند؛موضوعی که حالا توســـط »جان
مک کافی« کارشناس سرشناس سایبری و برنامه نویس رایانه نقض شده و این
حمله را کار هکرهای ایرانی می داند.
به گزارش وعده صادق به نقل از »ایران«، مؤسس شرکت مک آفی نخستین نرم افزار ضد ویروس
تجاری، در گفت و گو با وب ســـایت csoonline ،عنوان کرده است با اینکه روسیه
در این زمینه توجه بســـیاری از رسانه ها را جلب کرده است و همه شواهد نشان
از حضور روســـیه در حمله هکری به ســـایت کمیته ملی حزب دموکرات امریکا
دارد ولی من صد درصد اعتقاد دارم این هک، کار روس ها نیســـت ولی بر یک
نکته تأکید دارم و آن هم اینکه کسی که با این مهارت چنین حمله های سایبری
بخوبی توانایی پنهان کردن خود را نیز دارد.
ً
پیچیده ای را انجام می دهد، مطمئنا
به اعتقاد وی هکرهای ایرانی تاکنون توانمندی خود را در این زمینه نشان داده اند
همان طور که در ســـال ٢۰۰۹ نیز گروهی هکری که خود را ارتش سایبری ایران می نامیدند، سایت توئیتر را هک کردند. 

ابرار کیهان


روزنامه ایران: شـــبکه های اجتماعـــی بـــه بخش
جدا ناپذیـــری از زندگـــی هـــر یـــک از ما
تبدیـــل شـــده اند. حـــالا به کمـــک این
سرویس ها می توانیم از اخبار و اتفاقات
حوزه های مختلف با خبر شویم و از افراد
دیگـــر در پیدا کردن مـــکان جالب برای
سفر، دیدن یک فیلم، انتخاب کتاب و…
اســـتفاده کنیم. سرویس های مختلفی
وجود دارند که به کمک آن می توانید از
تجربیات افراد در انتخاب یک رستوران
استفاده کنید. یکی از این سرویس ها که
به زبان فارسی در اختیار کاربران ایرانی
قـــرار گرفته چنـــگال اســـت. چنگال
یـــک برنامه کاربردی اســـت کـــه در آن
هم می توانید آشـــپزی یاد بگیرید و هم
از تجربیـــات کاربران دیگـــر در رفتن به
رستوران استفاده کنید. با کمک این اپ
براحتی یاد می گیرید که چگونه غذاهای
خوشـــمزه را به شـــکل کامـــلا حرفه ای
ً
درســـت کنید. بنابراین اگـــر در فکر این
هستید که چه غذایی را برای ناهار یا شام
خود درســـت کنید بهتر است از بخش چی بپـــزم برنامه اســـتفاده کنید.

ابرار کیهان

روزنامه تعادل: همانند بسیاری از مردم، من هم هرگز اسم شهر
یینچوان را نشنیده بودم اما مقامات چینی خیلی
مشتاق بودند مرکز استان نینگشیا در شمال چین را
به من نشان دهند؛ چراکه این شهر را یک شگفتی
فنی می دانند.
به گزارش وعده صادق به نقل از ایسنا، فرادید در ادامه به نقل از سی ان ان
نوشت: »این شهر طرح اولیه شهرهای هوشمند است که قرار است بعدها در تمام مناطق شهری چین
اعمال شود اما این شهر سواات جدی در مورد حفظ
حریم خصوصی ایجاد می کند.
صورتتان پول را حساب می کند
در شهر یین چوان صورتتان کارت اعتباری
شماست. در اتوبوس های محلی نرم افزار تشخیص
چهره جای جعبه پرداخت کرایه را گرفته است. شبیه
اثر انگشت که گوشی هوشمند را باز می کند، صورت
مسافران نیز به حساب های بانکی شان مرتبط است و
مردم در هنگام سوار شدن به اتوبوس معطل پرداخت
کرایه نمی شوند.

ابرار کیهان

 

روزنامه تعادل: چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با ابلاغ
نامه یی به دستگاه های اجرایی، رییس کل بانک مرکزی
و اپراتورهای ارتباطی، ممنوعیت استفاده از ایمیل های
عمومی با میزبانی خارجی ازجمله ،Gmail، Yahoo
Hotmail و MSN در مراودات خدماتی و بانکی و به
دلیل توجه به مباحث امنیتی هشدار داد که در این زمینه
سازمان فناوری اطاعات ایران پست الکترونیکی ایران را با میزبانی در مراکز داده امن داخلی آماده سرویس دهی
به کاربران اعلام کرد.
ورود به پست الکترونیکی ایران از طریق نشانی
اینترنتی ir. iran. mail امکان پذیر است و متقاضیان
برای درخواست ایجاد حساب کاربری با ورود به این
صفحه و انتخاب گزینه کاربری جدید باید فرم
الکترونیکی مربوط به ایجاد پست الکترونیکی را تکمیل
و ارسال کنند.
در این فرم الکترونیکی علاوه بر وارد کردن نام کاربری
و رمز عبور پیشنهادی متقاضی باید نسبت به درج نام و
نام خانوادگی، کد ملی، کدپستی و نشانی محل زندگی
یا نشانی و کدپستی دستگاه محل خدمت و نام سازمان
مربوطه، شماره تلفن ثابت و همراه اقدام کند.
پس از این مرحله، پست الکترونیکی متقاضی بررسی
شده و فعال سازی پست الکترونیکی ایران ۲۴ساعت پس
از ثبت نام صورت می گیرد.

ابرار کیهان

روزنامه تعادل: محققان موفق به توسعه صدف های رباتیک
شدند که به اندازه گیری اثرات تغییرات آب و هوایی کمک
می کنند. سنسورهای داخلی پنهانی که در این صدف ها
تعبیه شده توانایی پیگیری تغییرات طوانی مدت در
درجه حرارت بدن را دارند. صدف هایی که معموا در
سواحل مختلف دیده می شوند، تنها جنبه زیبایی نداشته و
می توانند کلیدی برای مطالعه تغییرات آب و هوایی باشند.
یک تیم تحقیقاتی داده هایی را از صدف های روباتیک
منتشر کرده که سنسورهای آنها توانسته اند در ۱۸سال
گذشته اطلاعاتی را برای نظارت بر آب و هوای سراسر
جهان جمع آوری کنند. آنها با ثبت حرارت بدن صدف های
واقعی اطرافشان در هر ۱۰تا ۱۵دقیقه می توانند گرمایش
جهانی را ردیابی و پیش بینی کنند.

ابرار کیهان

روزنامه تفاهم: دو محقق از دانشگاه ایالتی کلرادو با
همکاری حامد وهابی دانشجوی ایرانی دوره
دکترا، موفق به تولید یک نوار چسب شدند که
به تمام سطوح چسبیده و تمام مایعات را دفع
می کنپد. به گزارش وعده صادق به نقل از تفاهم به نقل از گیزمگ،
این نوار چسب دارای یک ایه انعطاف پذیر
از پلی اورتان چسپبنده بوده کپه با ایه ای از
ذرات سیلیکون فلوئوردار کوچک پوشش داده
شده است. یکی از محققان این پژوهش به
نام پروفسپور آرون کوتا نزدیک به یک دهه به
دنبال یافتن ماده ای با این خواص بوده است.
این چسپب با توجه به ساختار و بافت و لایه
سپیلیکونی که دارد، مانع از نفوذ مایعات بین
ذرات خود می شود. همچنیپن می توان از آن
برای افزایپش مقاومت در برابر خوردگی ،
ایجاد قابلیت خود تمیز شوندگی و یا به منظور
کاهش هدررفت مایعات استفاده کرد.

ابرار کیهان

روزنامه خراسان: ۲ مبتکر قفلی برای دوچرخه ابداع کرده اند که باعث
می شود سارق فورا دچار حالت تهوع و مشکات
تنفسی شود.به گزارش وعده صادق به نقل از ایرنا ،قفل SkunkLock
زمانی فعال می شود که حس کند فردی سعی در
شکستن آن دارد و در آن زمان افشانه مضری مانند
افشانه فلفل پخش می کند.این قفل فوادی به گونه
ای طراحی شده که یک بازدارنده از گاز قوی و فرار در
آن تعبیه شده و زمانی که قفل در حال شکستن است،
آزاد می شود.این ترکیب که فرمول D_۱ نامیده می
شود حتی از درون برخی از قوی ترین ماسک های
گاز نیز قابل تشخیص است.

ادعاب هک سایت حزب جمهوری خواه توسط ایرانی ها/  تله های تبلیغاتی در اینستاگرام/ ساخت صدف رباتیک برای کمک به محیط زیست/هوشمند ترین شهر دنیا

انتهای پیام/

همراه با شبکه خبری وعده صادق

منبع:

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب