کد خبر : 8482
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۹
138 مشترک

پنج اشکال عمده لایحه برنامه ششم؛ کشوری: ارائه لایحه بدون توجه به مفاهیم الگوی پیشرفت تخلف قانونی است/ واسطی: لایحه برنامه ششم فارغ از «رویکرد تمدنی» تنظیم شده است

ازآن جا که سازمان برنامه معتقد است این گونه برنامه نویسی دردنیا منسوخ شده، لایحه برنامه ششم را متفاوت از ۱۰برنامه قبلی توسعه ارائه داده و عنوان آن را هم به احکام مورد نیازاجرای برنامه تغییرداده است. اشکال این گونه برنامه نویسی آن است که دست مجلس برای نظارت بسته می شود ومجلس را مقطوع‌الید می‌کند.

رجانیوز: اولین نشست نقد و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با حضور حجج‌ اسلام عبدالحمید واسطی و علی کشوری از فضلا و محققان حوزه‌های علمیه مشهد و قم برگزار شد. دراین نشست که یکشنبه شب گذشته ازسوی باشگاه فکرو اندیشه انقلاب اسلامی با حضور جمعی از علاقمندان در مشهد برگزارشد، لایحه برنامه ششم با رویکرد تعالی و مقاوم سازی فرهنگی مورد نقد وبررسی قرارگرفت. دراین نشست، حجت الاسلام کشوری پنج نوع اشکال لایحه را که مهم ترین آن، تعارض با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است، برشمرد و حجت الاسلام واسطی نیز فقدان جهت گیری تمدنی و در پیش گرفتن رویکرد منسوخ در الگوهای توسعه غربی را ازجمله اشکال های لایحه دانست. در ادامه گزیده ای از این نشست نقد و بررسی را که «روزنامه خراسان» منتشر کرده است از نظر می گذرانید:
پنج اشکال مهم لایحه
حجت الاسلام کشوری دراین نشست با اشاره به اشکال های لایحه برنامه ششم،  این اشکال‌ها را مشتمل بر پنج نوع برشمرد و مهم‌ترین اشکال لایحه را تعارض با مفاهیم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت دانست.
وی با بیان این که سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن دکتر نوبخت، نهادگراست و اعتقاد چندانی به ارائه برنامه ندارد، ارائه لایحه بدون توجه به مفاهیم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تخلف قانونی شمرد و افزود : براساس ماده اول برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است با همکاری سایر قوا تا پایان سال سوم برنامه پنجم، «الگوی توسعه اسلامی –ایرانی » را تدوین کند وبرای تصویب به مجلس ارائه دهد تا این الگو پس ازتصویب، مبنای تهیه برنامه ششم توسعه وبرنامه های بعدی قرارگیرد.
وی اظهار کرد: علاوه براین، دولت درلایحه به واقعیاتی که درتفکرالگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هست، توجه نکرده است. درحالی که گفتمان الگوی پیشرفت از ۱۰ سال پیش توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی، مطرح ومطالعات خوبی هم دراین باره انجام شده است.
تفاوت الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت با مدل توسعه غربی
این محقق، تفاوت مهم الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت با مدل توسعه غربی را درنظام شناسایی مسائل دانست و گفت: درحالی که ۳۸درصد ازدواج ها درتهران به طلاق منجر و هرسال میلیون ها پرونده قضایی تشکیل می شود، لایحه برنامه ششم به این مسائل توجه چندانی نکرده و نظام مسائل آن براساس مسائل زیست بوم ایران طراحی وتنظیم نشده است. حجت الاسلام کشوری، دومین اشکال لایحه را تعارض آن با اسناد بالادستی دانست وگفت: درحالی که  مهم ترین سند بالادستی لایحه، یعنی سیاست های کلی ابلاغی  برنامه ششم، درماده ۷۰،  دولت را مکلف به تهیه پیوست فرهنگی  برای طرح های مهم کرده است، درلایحه هیچ اشاره ای به پیوست فرهنگی نشده و تکلیف آن مشخص نشده است. همچنین ماده ۷۵سیاست های کلی که مربوط به تحول درآموزش و پرورش است، مغفول مانده وتنها دربند یک ماده ۱۴به موضوع خرید خدمات آموزشی ازبخش خصوصی اشاره شده است. وی بندهای سیاست های کلی  مربوط به جمعیت و ارزشها را نیز در لایحه مسکوت دانست و سومین اشکال لایحه را،  ایرادهای شکلی برشمرد و اظهار کرد: ازآن جا که سازمان برنامه معتقد است این گونه برنامه نویسی دردنیا منسوخ شده، لایحه برنامه ششم را متفاوت از ۱۰برنامه قبلی توسعه ارائه داده و عنوان آن را هم به احکام مورد نیازاجرای برنامه تغییرداده است. اشکال این گونه برنامه نویسی آن است که دست مجلس برای نظارت بسته می شود ومجلس را مقطوع‌الید می‌کند.
حجت الاسلام کشوری، تعارض وفقدان انسجام درونی را چهارمین اشکال لایحه دانست وگفت: درحالی که درماده ۱۹، بحث تعالی ومقاوم سازی فرهنگی مطرح شده،  برای تحقق این هدف سه راهکار درلایحه پیشنهاد شده است که یکی ازآن ها،  پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی است. همچنین دربحث تحکیم خانواده، عدالت جنسیتی را مطرح کرده است که این هدف، یکی ازشعارهای فمینیستی است ونسبت گسترش عدالت جنسیتی با تقویت خانواده مشخص نیست.
بسترسازی برای نفوذ
وی با بیان این که افراد دلسوزوانقلابی باید برنامه های توسعه را همچون برجام، خط به خط بررسی کنند، پنجمین اشکال لایحه را بسترسازی برای نفوذ دانست وگفت: درشرایط فعلی،  این اشکال، مهم ترین اشکال لایحه است؛ زیرا در لایحه مواردی آمده است که پای بیگانگان را به ایران بازمی کند. این محقق درتبیین این اشکال، به انواع نفوذها اشاره کرد واز چهارنوع نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وامنیتی نام برد و اظهار کرد: دربند ۲ماده ۱۴لایحه  به دولت اجازه داده است؛ نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین‌المللی،  اقدام کند. این امر دو پیامد دارد: ۱-گسترش فضای ترجمه درجامعه که به نفوذ فکری فرهنگی منجرمی شود.  ۲-شناسایی نخبگان که زمینه  نفوذ امنیتی  را فراهم می‌کند.
وی درادامه به بند یک ماده ۱۹ اشاره کرد و گفت: دربحث تسهیل نظام صدورمجوزهای فرهنگی، مشخص نشده است که منظورحذف ممیزی کتاب است یا ممیزی صدورپروانه فیلم؟ اگرمنظور، حذف ممیزی کتاب باشد،  این امرزمینه  نفوذ فرهنگی را فراهم می‌کند. این محقق، سازمان برنامه وبودجه را یک دستگاه کپی توصیف کرد که اسناد برنامه های مراکزبرنامه ریزی جهانی را ترجمه می کند ودرایران به کار می‌گیرد.
لایحه‌ای با رویکرد منسوخ
در ادامه این نشست، حجت الاسلام عبدالحمید واسطی،  معاون پژوهشی موسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام،  لایحه برنامه ششم را حتی براساس نظریات مطرح درتوسعه غربی قابل پذیرش ندانست.  وی بابیان این که ازنظرمعرفت شناسی، هرمتنی باید فارغ ازمولف،  معنا ومفهوم داشته باشد،  این ادعا را که  سازمان برنامه می گوید، برنامه ششم درضمایم لایحه آمده است، غیرقابل قبول وغیرمنطقی دانست. این محقق، رویکرد لایحه را اقتصادی دانست واظهار کرد: امروزه نگاه اقتصادی درتوسعه منسوخ شده وتوسعه انسانی موردتوجه قرارگرفته است.  به همین دلیل، سازمان ملل  هم توسعه انسانی را هدف خود قرارداده وشاخص های توسعه انسانی را ملاک پیشرفت برشمرده است.  وی این شاخص ها را امید به زندگی، دستیابی به دانش ومعرفت لازم برای زندگی وزندگی با درآمد متناسب، برشمرد وافزود : لایحه برنامه با همین شاخص ها هم، همخوانی ندارد.
حجت الاسلام واسطی،  توقف فعالیت های عمرانی جدید،  افزایش مالیات وکاهش بدهی، اصلاح بازارسرمایه واصلاح نظام پولی، کوچک سازی دولت وافزایش خصوصی سازی، افزایش سطح سلامت، توسعه حفاظت ازمحیط زیست با تاکید برآب، گسترش الکترونیکی جامعه ویکپارچه سازی، ایجاد محیط رقابت، پشتیبانی از نخبگان وپژوهش، گسترش گردشگری، تسهیل تولیدات فرهنگی وکاهش آسیب ها را ازجمله محورهای اصلی لایحه توصیف کرد وبا اشاره به سخنی از ماهاتیرمحمد؛ معمارتوسعه مالزی، توسعه مهارت های انسانی را مهم ترین عامل تغییروتحول دانست. این محقق در نقد روش تدوین برنامه هم اظهار کرد: الگوی راهبردی ومنطق حاکم برلایحه به طورشفاف بیان نشده است، درحالی که ارائه مدل راهبردی، هم ارزیابی وهم فهم آن را تسهیل می کند.
فقدان جهت گیری تمدنی
حجت‌الاسلام واسطی، فقدان جهت گیری تمدنی را از جمله اشکال های لایحه برشمرد ومعنا ومعرفت افزایی برای زندگی را شاخص سنجش رویکرد تمدنی دانست و گفت: ارزیابی لایحه براساس این شاخص، نشان می دهد که لایحه برنامه ششم فارغ ازرویکرد تمدنی تنظیم شده است. ادامه این جلسه به طرح پرسش وپاسخ اختصاص یافت ودرآن، حجت الاسلام کشوری با اشاره به اذعان رئیس سازمان برنامه وبودجه به شکست برنامه‌های توسعه در ایران، علت ناکامی این برنامه ها را رعایت نکردن شرایط فرهنگی ایران دانست و گفت: درنتیجه این امر، مشارکت مردم دربرنامه ها کمرنگ است، درحالی که در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به دلیل توجه به نظام مسائل بومی، این مشارکت اتفاق می افتد وهمین امریکی ازتفاوت های الگو با مدل‌های توسعه غربی است. درخور ذکر است؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی نهم تیرماه امسال در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»،  «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» ابلاغ کردند، دولت نیز۲۷دی ماه گذشته،  لایحه برنامه ششم را تحت عنوان احکام مورد نیازاجرای برنامه به مجلس ارائه داد. هم اکنون مجلس شورای اسلامی  با تشکیل کمیسیون تلفیق،  قراراست لایحه پیشنهادی برنامه ششم را بررسی کند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب