مرور برچسب

تحریم ها

تلنگر محسن رضایی به مسئولان سه قوه

به گزارش وعده صادق ،از حمایت مردم تفسیر غلط نشود. حمایت مردم از نظام و صبر وتحمل آنان در مقابل تحریم ها ومشکلات اقتصادی فرصت مغتنمی برای دولت ، مجلس وقوه قضاییه است تا با برنامه ریزی و بکار گیری همه توانایی ها، با بیکاری و فساد مبارزه کنند.