مرور برچسب

تغییر ساعات کار ادارات

تغییر ساعات کار ادارات و دستگاه های اجرایی

هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر جابجایی ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی برای بهینه سازی مصرف انرژی موافقت کرد.