دونالد ترامپ ، فروپاشی آمریکا سرعت می یابد…

هر روز به انتخابات حساس آمریکا نزدیک تر می شویم. انتخاباتی که مانند همیشه دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آن به رقابت خواهند پرداخت. نکته قابل توجه این انتخابات کاندیدای جمهوری خواهان یعنی دونالد ترامپ است. آیا دونالد ترامپ آمریکای درحال نابودی را زودتر نابود می کند؟ آیا ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود؟؟؟

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir