مرور برچسب

مرکل

آیا مرکل همان گونه که در شرایط مناسب خوب است در شرایط بحرانی نیز از کارایی لازم برخوردار است؟

زمانی که وی در سال ۲۰۰۵ پست صدر اعظمی این کشور را کسب کرد ، کشور تازه از بحران سر برآورده بود و درست زمانی که اصلاحات اقتصادی صدر اعظم گرهارد شرودر شروع به اثر بخسی می نمود این مرکل بود که محصولات را برداشت می کرد.